ES Audit s.r.o. a  ES Accounting & Consulting s.r.o.

Naše spoločnosti sú profesionálne audítorské, účtovné a poradenské spoločnosti sídliace v Bratislave.

Poskytujeme audítorské služby, vedenie účtovníctva v systéme POHODA, služby ekonomického a účtovného poradenstva, outsourcing v oblasti finančného manažmentu, reportingu a kontrolingu a iné.

Spolupracujeme s viacerými kanceláriami daňových poradcov a preto našim klientom vieme poskytnúť komplexné služby zahŕňajúce aj daňové poradenstvo.

Naše služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku, na celom území Slovenska.

Preferujeme vzťah založený na vzájomnej dôvere, spolupráci a komunikácii. Spolupracujeme s klientami, ktorí oceňujú zodpovedný, promptný a profesionálny prístup k riešeniu ich problémov.

Náš tím

Naše služby poskytujeme prostredníctvom tímu skúsených certifikovaných audítorov, asistentov audítora, finančných manažérov a ďalších expertov, ktorí získali svoje znalosti a skúsenosti okrem iného tiež dlhoročným pôsobením v zahraničných poradensko-audítorských spoločnostiach patriacich do skupiny „Big four“ a medzinárodných obchodných spoločnostiach.

Na projektoch podľa potreby spolupracujeme s ďalšími certifikovanými audítormi, daňovými poradcami, právnikmi či špecialistami v danom odbore.Ing. Eva Šurániová, FCCA

Eva je slovenský štatutárny audítor (licencia UDVA č. 1153). Vlastní tiež Practising Certificate FCCA (Association of Chartered Certified Accountants), medzinárodne uznávanej audítorskej a účtovnej inštitúcie s takmer 100-ročnou pôsobnosťou.

Eva vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a od roku 2007 pracovala v spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., odkiaľ v roku 2015 odišla do súkromnej sféry a stala sa partnerkou a konateľkou v audítorskej spoločnosti AT Partners Audit s.r.o., ktorá je súčasťou celosvetovej skupiny GGI. V roku 2019 sa osamostatnila a založila ES Audit s.r.o. a ES Accounting & Consulting s.r.o.

Počas svojho pôsobenia získala skúsenosti z vedenia projektov v nasledovných oblastiach auditu a poradenstva:

  • audity a preverenia individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok zostavených podľa slovenských účtovných predpisov a IFRS,
  • audity a preverenia skupinových balíkov podľa IFRS, German a US GAAP,
  • iné audítorské a uisťovacie služby, finančné analýzy,
  • due diligence, ekonomické a účtovné poradenstvo.

Tieto projekty Eva viedla a participovala pre klientov od malých až po veľké spoločnosti, pôsobiace napr. v oblasti služieb, obchodu, automobilového, farmaceutického, strojárskeho, chemického, gumárenského, telekomunikačného priemyslu, ako aj a centier zdieľaných služieb.

Ing. Katarína Koolaard

Katarína je naším expertom s 15 ročnými skúsenosťami v oblasti analýz produktového portfólia, analýz ziskovosti a nákladov, controllingu a nastavovania procesov vo firmách. Katarína svojimi skúsenosťami a odbornosťou tiež prispievala k zlepšovaniu nákladovej efektívnosti vo firmách a identifikáciou a odstránení slabých miest v interných procesoch.

Katarína vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 2006 sa prvé dva roky venovala nastavovaniu procesov a základov účtovníctva v malých firmách v USA. Po návrate na Slovensko sa venovala controllingu, finančným analýzam a procesom vo veľkých medzinárodných firmách patriacich do svetovej TOP 500.

Katarína hovorí plynule po anglicky a aktívne sa pripravuje na skúšky na daňového poradcu.

Mgr. Anita Jozefíková

Anita je našou expertkou na získavanie grantov a dotácií z európskych štrukturálnych investičných fondov a súvisiacich finančných mechanizmov, grantových schém, štátnej pomoci, dotácií ministerstiev a bilaterálnych donorských programov. Anita má dlhoročné skúsenosti s prípravou žiadostí o NFP z rôznych operačných programov vrátane projektov cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce, s prípravou finančných analýz pre projekty EÚ, s koordináciou a implementáciou projektov EÚ a s následným monitoringom.

Študovala na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Anita je asistentom štatutárneho audítora (licencia SKAU č. 3954), vedie účtovníctvo malým a stredne veľkým firmám a taktiež sa venuje problematike daní. Od roku 2018 spolupracuje so štatutárnymi audítormi na auditoch stredne veľkých a veľkých spoločností.

Anita sa cieľavedome pripravuje na skúšky daňového poradcu a štatutárneho audítora.

Dohodnite si stretnutie a vyriešime Váš problém.

Napíšte nám na uvedenú emailovú adresu a poradíme Vám.