img

Audítorské služby

Naše audítorské služby umožňujú spoločnosti a jej obchodným partnerom zvýšiť dôveru vo finančné výkazy a v informácie uvedené v poznámkach a vo výročnej správe spoločnosti. Našou činnosťou prispievame spoločnostiam k splneniu tak legislatívnych požiadaviek ako aj záujmov a potreby uistenia sa vo finančné výkazy obchodných partnerov spoločnosti.

Naši audítori sa pravidelne zúčastňujú externých školení aby sa oboznámili s aktuálne platnou legislatívou a predpismi, dôkladne poznajú Medzinárodné audítorské a uisťovacie štandardy (ISA), v súlade s ktorými sa vykonávajú audítorské činnosti. Zároveň sú plne oboznámení s Etickým kódexom audítora a s ostatnými predpismi a usmerneniami vydanými Slovenskou komorou audítorov a Úradom pre dohľad nad výkonom auditu.


Audit účtovnej závierky (vykonaný v súlade s ISA 200 – 720)

Audit finančných výkazov umožňuje vyššiu mieru dôvery používateľov finančných výkazov, pretože cieľom auditu je vyjadrenie názoru audítora, či finančné výkazy sú vo všetkých významných súvislostiach zostavené v súlade s platným rámcom finančného vykazovania.

 • Povinný audit riadnej účtovnej závierky v súlade s §19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • Audit individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v súlade s IFRS platnými v Európskej únii
 • Audit mimoriadnej účtovnej závierky
 • Dobrovoľný audit riadnej individuálnej či konsolidovanej účtovnej závierky
 • Audit výročnej správy
 • Audit skupinového balíka finančných informácií vykonaný v súlade so skupinovými inštrukciami


Audit špeciálnych oblastí (vykonaný v súlade s ISA 800 – 810)
 • Audit finančných výkazov zostavených v súlade s rámcom na osobitné účely (napr. audit účtovných výkazov zostavených v súlade s postupmi a princípmi definovanými na základe dohody / zmluvy)
 • Audity jednotlivých finančných výkazov a konkrétnych prvkov, účtov alebo položiek finančného výkazu (napr. audit obchodných pohľadávok, audit len zostatkov na súvahových účtoch, iné)
 • Zákazky na vypracovanie správy k súhrnným finančným výkazom


Preverenie finančných informácií (vykonané v súlade s ISRE 2400 a ISRE 2410)

Preverenie je zákazkou poskytujúcou limitované uistenie. Audítor na základe preverenia finančných výkazov vyjadrí záver, ktorého zmyslom je posilniť dôveru predpokladaných používateľov správy v to, že účtovná jednotka zostavila finančné výkazy v súlade s platným rámcom pre finančné výkazníctvo.

 • Zákazky na preverenie finančných výkazov
 • Preverenie priebežných finančných informácií


Uisťovacie služby (vykonané v súlade s ISAE 3000 – ISAE 3420)
 • Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií (napr. k efektívnemu fungovaniu interného kontrolného prostredia, uisťovacie služby pre účely získania grantu či dotácie, iné)
 • Preskúmanie budúcich finančných informácií
 • Správy o uistení ku kontrolám v organizácii poskytujúcej služby (napr. v prípade externého dodávateľa účtovných služieb môžeme preveriť efektívnosť a funkčnosť kontrol u daného dodávateľa)
 • Zákazky na uisťovacie služby k výkazom emisií skleníkových plynov
 • Iné, podľa potreby


Súvisiace služby (vykonané v súlade s ISRS 4000 a ISRS 4410)
 • Zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov týkajúcich sa finančných informácií (napr. prepočty finančných ukazovateľov)
 • Zákazky na zostavenie finančných výkazov
 • Iné

Dohodnite si stretnutie a vyriešime Váš problém.

Napíšte nám na uvedenú emailovú adresu a poradíme Vám.