Nové pravidlá o sledovaní a reportovaní udržateľnosti podnikov (ESG)

Nové pravidlá o sledovaní a reportovaní udržateľnosti podnikov (ESG)

 • 24.10.2023

Nové povinnosti pre spoločnosti o sledovaní a reportovaní udržateľnosti (ESG)

 

Právne predpisy EÚ doteraz vyžadovali, aby všetky veľké spoločnosti a všetky kótované spoločnosti (okrem kótovaných mikropodnikov) zverejňovali riziká a príležitosti vyplývajúce zo sociálnych a environmentálnych problémov. Zároveň bola povinnosť zverejniť dostatočné informácie o vplyve svojej činností na ľudí a životné prostredie. Uvedené informácie (najčastejšie ako povinná súčasť účtovnej závierky spoločnosti) majú pomôcť investorom, bankám, spotrebiteľom a ďalším zainteresovaným stranám hodnotiť výkonnosť spoločnosti v oblasti udržateľnosti v rámci európskej ekologickej dohody.

Od 5. januára 2023, kedy vstúpila do platnosti nová Smernica o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD), budú platiť nové povinnosti pre spoločnosti a nové pravidlá reportovania. Nová smernica rozširuje a modernizuje doterajšie povinnosti sledovania sociálneho a environmentálneho vplyvu spoločnosti. Spoločnosti musia prebrať zodpovednosť za svoj vplyv na spoločnosť a životné prostredie, musia identifikovať a zmierňovať vplyvy svojej činnosti na ľudské práva, životné prostredie a dobré hospodárenie. Od širšej skupiny veľkých spoločností, ako aj kótovaných MSP, sa bude teraz vyžadovať, aby podávali Správy o udržateľnosti.

Mnohé spoločnosti sú výrazne ovplyvnené turbulenciou prostredia, nedostatkom zdrojov, zmenou klímy alebo inými otázkami udržateľnosti. Riadne vykazovanie informácií rizík, vplyvov a príležitostí je cieľom novej smernice. Nové pravidlá zabezpečia, aby investori a ďalšie zainteresované strany mali prístup k informáciám, ktoré potrebujú na posúdenie vplyvu spoločností na ľudí a životné prostredie, a aby investori mohli posúdiť finančné riziká a príležitosti vyplývajúce zo zmeny klímy a iných otázok udržateľnosti.

Prvé spoločnosti budú musieť nové pravidlá prvýkrát uplatniť vo finančnom roku 2024, a to na správy zverejnené v roku 2025. Predstavuje to približne 50-tisíc firiem v rámci celej EÚ a to už od roku 2024.

CSRD tiež vyžaduje uistenie o informáciách o udržateľnosti, ktoré spoločnosti nahlasujú a ktoré poskytnú pre digitálnu taxonómiu informácií o udržateľnosti.

Na ktoré spoločnosti sa bude smernica vzťahovať? Do smernice je implementovaný postupný nábeh spoločností na reportovanie:

 • Od 1. januára 2024 na veľké spoločnosti, ktoré umiestnili svoje akcie na regulovanom trhu (s viac ako 500 zamestnancami);
 • od 1. januára 2025 na veľké spoločnosti, ktoré spĺňajú 2 z 3 nasledujúcich kritérií: viac ako 250 zamestnancami a/alebo obrat 40 miliónov EUR a/alebo celkové aktíva 20 miliónov EUR;
 • od 1. januára 2026 na malé a stredné podniky a ostatné podniky, ktoré umiestnili svoje akcie na regulovanom trhu.

Čo sa bude musieť zverejňovať?

Zverejnenie konkrétnych vplyvov, rizík a príležitostí v súlade s CSRD je rozdelené na 3 základné piliere:

 1. Environmental – Environmentálne informácie
 • Znečistenie: vody, vzduchu, pôdy, a iné
 • Voda a vodné zdroje: spotreba vody, recyklácia vody, a iné.
 • Klimatická zmena: vplyv na činnosť spoločnosti, zavedené opatrenia, a iné.
 • Využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo - popis využívaných zdrojov, vplyv spoločnosti na recykláciu a opätovné spoločnosti
 1. Social – sociálne a ľudskoprávne informácie
 • Vplyv na spoločnosť a komunity v okolí
 • Vplyv na zamestnanosť, pracovné a sociálne podmienky zamestnancov a ich rodín
 • Spotrebitelia a koncoví užívatelia
 1. Governance – informácie o riadení spoločnosti
 • Zavedené interné smernice, zabezpečenie školení pre zamestnancov
 • Ochrana oznamovateľov (whistleblowing)
 • Protikorupčné opatrenia a iné

 

Radi Vám v súvislosti so zavádzaním uvedených povinností pomôžeme, napríklad pri daných činnostiach:

 • nastavení a automatizácii procesov due diligence;
 • kontrole a identifikácii pozitívnych a negatívnych dopadov v pracovnoprávnych vzťahoch;
 • prieskume hodnotového reťazca spoločnosti, dodržiavania ľudských a zamestnaneckých práv;
 • nastavení a prieskume ochrany oznamovateľov a korupcie,
 • nastavenie pravidelného sledovania a analýzy rizík a príležitostí, nastavenie reportovania,
 • iné podľa potreby.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Eva Šurániová, CA

info@esaudit.sk

 

Zdroje literatúry

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov („CSRD“ alebo „Corporate Sustainability Reporting Directive“)

 

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014 , ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami („NFRD“ alebo „Non-Financial Reporting Directive“)

Dohodnite si stretnutie a vyriešime Váš problém.

Napíšte nám na uvedenú emailovú adresu a poradíme Vám.