img

Ekonomické a účtovné poradenstvo

Našou víziou je skvalitniť a zefektívniť ekonomické fungovanie našich klientov, odbremeniť ich od nepotrebných či detailných činností, aby sa mohli plne sústrediť na rozvíjanie svojho obchodného potenciálu. Výsledkom našich služieb je vždy pridaná hodnota pre klienta a to najčastejšie v nasledovných formách:

 • úspora času,
 • finančná úspora,
 • zníženie rizík.


Asistencia pri audite
 • asistencia pri štatutárnom audite – poskytujeme asistenciu pri príprave spoločnosti na audit a pri príprave samotných podkladov, poradenstvo pri audite v prípade komplexných problémov a priamo navrhujeme možnosti efektívneho riešenia problémov.
 • asistencia pri konsolidácii spoločností v skupine – poskytujeme asistenciu pri príprave spoločnosti na audit konsolidovanej účtovnej závierky, môžeme priamo komunikovať s lokálnymi audítormi, poskytujeme odbornú pomoc a kontrolu pri úpravách pri transformácii lokálnych čísiel na IFRS a pri ich konsolidovaní.


Reporting, výkazníctvo a kontrolling
 • pravidelný reporting pre materskú spoločnosť - na základe informácií z účtovníctva a v súlade s požiadavkami materskej spoločnosti vieme na pravidelnej aj nepravidelnej báze pripraviť reporty v danej kvalite a rozsahu,
 • zostavenie účtovnej závierky (individuálnej/konsolidovanej), alebo jej častí (cash-flow, poznámky k účtovnej závierke), zostavenie výročnej správy,
 • automatizácia zostavenia skupinového balíka – pri automatizovanom nastavení zostavenia skupinového balíka dochádza k priamej časovej úspore a náročnosti práce, zároveň sa eliminujú manuálne chyby a tým sa zvyšuje spoľahlivosť vypracovaného balíka.
 • Vypracovanie riadnej (individuálnej, konsolidovanej) a mimoriadnej účtovnej závierky, alebo jej jednotlivých častí (cash-flow, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky).
 • Vypracovanie výročnej správy.
 • Kontrola kompletnosti účtovnej závierky a výročnej správy a ich súladu s požiadavkami slovenskej legislatívy.


Účtovné a ekonomické poradenstvo
 • nastavenie interných kontrolných procesov – správne a efektívne nastavenie interných kontrolných procesov vedie k priamemu zníženiu rizík spoločnosti, či interných alebo externých. Príkladom môže byť odstránenie rizík pokút od štátnych inštitúcií za nedodržiavanie legislatívnych požiadaviek, úspora času a technických prostriedkov, odstránenie duplicít v konaní, zníženie rizika sprenevery, iné
 • vypracovanie metodického stanoviska na špecifickú transakciu, kde sa posúdi účtovné, daňové a iné relevantné hľadisko (napr. výhody a nevýhody operatívneho a finančného lízingu, splynutie spoločností, účtovanie duálneho vzdelávania, iné)
 • vypracovanie vybraných interných účtovných smerníc
 • analýza efektivity interného kontrolného prostredia, identifikovanie slabých miest a návrh konkrétnych opatrení na minimalizáciu rizík
 • pomoc pri implementácii účtovného softvéru
 • pravidelná kontrola správnosti vedenia účtovníctva
 • identifikácia, manažment a eliminácia interných a externých rizík

Dohodnite si stretnutie a vyriešime Váš problém.

Napíšte nám na uvedenú emailovú adresu a poradíme Vám.