10 významných zmien vyplývajúcich z novely Obchodného zákonníka účinnej od 1.1.2018

10 významných zmien vyplývajúcich z novely Obchodného zákonníka účinnej od 1.1.2018

  • 25.10.2019

Novela Obchodného zákonníka, ktorá vstúpi do účinnosti dňa 1.1.2018 prináša významné zmeny pre podnikateľské prostredie, z toho vyberáme nasledovné: 

- Rozšírenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločností
- Rozšírenie zodpovednosti väčšinových spoločníkov spoločností
- Obmedzenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností
- Obmedzenia pri založení s.r.o.
- Obmedzenia pri prevodoch obchodných podielov
- Biele kone
- Nový trestný čin: Nekalá likvidácia
- Aktualizovaná úprava Kapitálových fondov
- Porušenie obchodného tajomstva
- Účtovné závierky

Jednotlivé novinky bližšie rozvádzame nižšie. 

1) Rozšírenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločností

Týka sa:

-  štatutárneho orgánu
-  členov štatutárneho orgánu
-  vymenovaného likvidátora spoločnosti

Ak si porušia povinnosti týkajúce sa nasledovného

- povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu
- neposkytnutie súčinnosti v exekučnom konaní
- neposkytnutie súčinnosti v konkurznom konaní 
- neposkytnutie súčinnosti počas daňovej kontroly

Dopadom môže byť až samotná diskvalifikácia, tzn. diskvalifikovaný štatutár nebude môcť byť štatutárom v žiadnej spoločnosti po dobu 3 rokov. Uvedené sa vzťahuje aj na tie osoby, ktoré už nie sú v aktívnom výkone ich funkcie, ale za dané obdobie boli štatutárnym orgánom resp. boli členom štatutárneho orgánu spoločnosti.

Vylúčenie štatutárov spoločností nielen rozhodnutím súdu

Novela Obchodného zákonníka bude jasne definovať, kedy môžu aj iné orgány štátnej správy ako súd vylúčiť fyzickú osobu z funkcie štatutárneho alebo dozorného orgánu spoločnosti.

2) Rozšírenie zodpovednosti väčšinových spoločníkov spoločnosti  

Po 1.1.2018 väčšinoví spoločníci budú v určitých prípadoch zodpovedať za záväzky spoločnosti, keďže konajú v postavení ovládajúcej osoby. Týka sa to najmä prípadov, kedy väčšinový spoločník nepreukáže dostatočne, že svojím konaním nespôsobil úpadok spoločnosti a tým poškodil veriteľov spoločnosti.

Pod úpadkom sa rozumie exekúcia, konkurz, a obdobné prípady.

3)     Obmedzenia pri Zlúčení, Splynutí a Rozdelení spoločností

Cieľom je obmedziť také konania, ktoré by spôsobili, že nástupnícka spoločnosť by po danej transakcii mala záporné vlastné imanie.

Je definovaný zákaz zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností vtedy, ak:

- nástupnícka spoločnosť bude mať záporné vlastné imanie;
- účastníci daného konania sú v likvidácii, v konkurze alebo je voči nim vedené súdne konanie o zrušení.


Ak sa porušia vyššie uvedené podmienky, členovia orgánov spoločnosti zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorú im porušením týchto podmienok spôsobia.

Spoločnosti, ktoré chcú uvedenú transakciu uskutočniť, majú nové povinnosti:

  1. povinnosť mať správu nezávislého audítora, ktorá preukáže, že v dôsledku uvedenej transakcie nebude vlastné imanie nástupníckej spoločnosti záporné;
  2. do 60 dní pred dňom schválenia transakcie orgánmi spoločnosti predložiť návrh zmluvy o zlúčení resp. o projekte rozdelnia správcovi dane; 
  3. do 30 dní podať návrh na registráciu zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia do Obchodného registra.

4)  Obmedzenia pri založení s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným po novom nebude môcť byť založená osobou evidovanou na zozname daňových dlžníkov alebo na zozname dlžníkov verejnoprávnej inštitúcie vykonávajúcej sociálne poistenie. V prípade, ak od uvedených inštitúcií získala daná osoba súhlas, ten sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.

 5)     Obmedzenia pri prevodoch obchodných podielov

Aktuálny stav: súhlas správcu dane je potrebný pri prevode väčšinového obchodného podielu.

Od 1.1.2018:

- je potrebný súhlas správcu dane pri prevode obchodného podielu,

- zákaz prevodu obchodného podielu ak účtovná závierka nebola uložená do Zbierky listín Obchodného registra,

- zákaz prevodu obchodného podielu ak orgány spoločnosti neboli zapísané v Obchodnom registri

- zákaz prevodu obchodného podielu na iného spoločníka ani na inú osobu, pokiaľ sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz

 6)     Biele kone

Biely kôň je osoba, ktorá iba formálne zastáva určitú funkciu ale v skutočnosti reálny výkon práv uskutočňuje iná osoba. Biely kôň prepožičiava svoje meno inej osobe a nevykonáva práva a povinnosti vyplývajúce z danej funkcie.

Uvedeným konaním sa osoba, ktorá fakticky koná v mene „bieleho koňa“, vyhýba právnej zodpovednosti za svoje konanie.

Novela zavádza významnú novinku v postavení osôb, ktoré konajú prostredníctvom bielych konaní a to tak, že z pohľadu zákona budú chápaní ako osoby s postavením štatutárneho orgánu spoločnosti a budú sa na nich vzťahovať povinnosti štatutárneho orgánu, napr. konať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Po novom sa už v daných prípadoch nebude považovať za rozhodujúci faktor, či daná osoba bola ustanovená resp. vymenovaná do funkcie štatutárneho orgánu. 

7)     Nový trestný čin: Nekalá likvidácia

Definovaná trestná sadzba 15 rokov.

Cieľom je trestne postihovať tie osoby, ktoré sa zúčastňujú na nekalom prevádzaní majetkovej účasti v spoločnosti na „biele kone“ a tak zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou. 

8)     Aktualizovaná úprava Kapitálových fondov

Definuje sa obsahová náplň kapitálových fondov, ktorý po novom tvorí:

- emisné ážio;
- suma príspevku, ktorú akcionári priplatia za to, že získajú výhodu pri rozdeľovaní zisku;
- suma iných príspevkov akcionárov, ktoré nesúvisia s výhodou pri rozdeľovaní zisku;
- suma tvoriaca zvýšenie vlastného imania nástupníckej spoločnosti (v prípade fúzie), ak nejde o základné imanie a rezervný fond. 

Pre jednotlivé položky sú definované aj podmienky použitia kapitálových fondov. 

9)     Porušenie obchodného tajomstva

Obchodné tajomstvo a jeho ochrana bude definovaná podrobnejšie, zavádzajú sa nové pojmy a definície:

- Majiteľ obchodného tajomstva
- Rušiteľ obchodného tajomstva
- Tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu

Budú jasne definované prípady, kedy dochádza k porušeniu obchodného tajomstva a súčasne aj výnimky. Zároveň bude rozšírená právna ochrana obchodného tajomstva. 

10) Schválenie účtovnej závierky

Aktuálny stav: Nie je jasne definované, dokedy musí byť účtovná závierka schválená príslušným orgánom spoločnosti, je definované len to, že konatelia v s.r.o. a predstavenstvo v a.s. alebo j.s.a. musia predložiť účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po skončení účtovného obdobia. Povinnosť schválenia účtovnej závierky len nepriamo vyplýva zo zákona o účtovníctve, tzn. do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

Od 1.1.2018: Obchodný zákonník bude jednoznačne definovať povinnosť pre relevantné orgány v obchodných spoločnostiach a to tak, že musia predložiť účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Dohodnite si stretnutie a vyriešime Váš problém.

Napíšte nám na uvedenú emailovú adresu a poradíme Vám.