Novinka 2018 - Exit tax (zdaňovanie pri presune do zahraničia)

Novinka 2018 - Exit tax (zdaňovanie pri presune do zahraničia)

 • 23.10.2019

Cieľom uvedenej novinky v zdaňovaní právnických osôb je zdanenie tej ekonomickej hodnoty vytvorenej na Slovensku v tuzemsku v nasledovných prípadoch:

-       Presun majetku daňovníka do zahraničia

-       Odchod daňovníka do zahraničia

-       Presun podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia

V daných prípadoch je podmienkou, že daňovník ostáva vlastníkom majetku, avšak Slovenská republika stráca právo čiastočne alebo úplne zdaňovať uvedený majetok. Pritom majetok či hodnoty, ktoré generovali zisk v SR a teda v SR boli doteraz zdaňované, budú generovať po presune zisk v zahraničí. Uvedená daň sa týka aj stálych prevádzkarní, tzn. právnických osôb s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré presúvajú majetok zo stálej prevádzkarne na území SR do svojej inej stálej prevádzkarne v zahraničí alebo do svojho ústredia v zahraničí.

V prípade presunu majetku lebo podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia sa uplatňuje fikcia predaja, tzn. ako keby uvedený predaj nastal.

 Špecifiká:

 • Exit tax sa týka len právnických osôb
 • Musí byť splnená podmienka, že SR stráca právo zdaňovať majetok (ak presunutý majetok či záväzky budú funkčne spojené s podnikaním v SR a budú teda v SR tvoriť zisk, nebudú pri odchode / presune zdaňované)
 • Vyrubenie dane sa netýka takého majetku, ktorý sa vráti späť do SR v lehote do 12 mesiacov odo dňa presunu do zahraničia

Výnimky zo zdaňovania:

 • Riadenie likvidity
 • Splnenie špecifických kapitálových požiadaviek (banky)
 • Financovanie cenných papierov
 • Poskytnutie majetku ako kolaterálu

 Ocenenie hodnoty majetku a zisťovanie základu dane:

 • Uplatňuje sa ocenenie reálnou hodnotou v súlade s §27 ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve
 • Oceňuje sa ku dňu presunu majetku
 • V prípade presunu podnikateľskej činnosti sa postupuje ako pri predaji podniku alebo jeho časti v súlade s §17a zákona o dani z príjmov (platia určité špecifiká)
 • V prípade, ak pri presune napr. 2 majetkov dôjde pri jednom k tomu že reálna hodnota je vyššia ako jeho daňová hodnota a pri druhom majetku daňová hodnota je vyššia ako reálna hodnota (tzn. sa dosiahla strata z presunu), osobitý základ dane predstavuje súčet zisku z presunu dosiahnutého pri presune prvého majetku a straty z presunu druhého majetku.

Podanie daňového priznania:

 • Ak vznikne po presune sídla stála prevádzkareň v SR, tak ostáva pôvodné zdaňovacie obdobie, tzn. vo väčšine prípadov 31.12. kalendárneho roka a daňovník podáva daňové priznanie v riadnom termíne
 • Ak nevznikne stála prevádzkareň po zmene sídla či zmene skutočného vedenia v SR, tak zdaňovacie obdobie skončí dňom predchádzajúcim dňu, ku ktorému došlo k zmene sídla či zmene miesta skutočného vedenia podnikateľskej činnosti. Daňové priznanie sa podáva do 3 mesiacov od uvedeného termínu.

Dohodnite si stretnutie a vyriešime Váš problém.

Napíšte nám na uvedenú emailovú adresu a poradíme Vám.